Originalprodukt:
TitaNO Kemi Faktabok, Gleerups, Första upplagan

TitaNO Kemi, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kemi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
246 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien TitaNO

TitaNO Kemi Faktabok är en lärobok i kemi för grundskolans årskurs 7-9 anpassad till Lgr11.

Kapitlen i TitaNO Kemi Faktabok är uppbyggda på följande sätt:
Inledande bild med tillhörande fundera-fråga som anknyter till kapitlets innehåll. Denna kan tjäna som underlag för en inledande diskussion där du som lärare får inblick i vad eleverna redan kan om det kommande kapitlet och hur de uttrycker sitt kunnande. 
Kapitet är uppdelat i en basdel och en fördjupningsdel. Basdelen ger de grundläggande baskunskaperna kopplade till det centrala innehållet i Lgr11. Språket är enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevens vardag. Fördjupningsdelen är mera teoretisk och ger djupare inblick i de kemiska förklaringsmodellerna.
Täta frågekontroller där eleven kan testa sig på det hon läst. Frågorna är av två slag. "Testa dig" är enklare frågor direkt kopplade till textens innehåll. "Tänk ut" är frågor av högre svårighetsgrad där eleven kan behöva ta hjälp av andra källor än läroboken för att komma fram till ett korrekt svar.
Avslutande sammanfattning.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140661647
Artikelnummer
9140661647-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom