Frågor och svar om anpassade läromedel

Här hittar du svar på vanliga frågor kring anpassade läromedel. Läs gärna mer om punktskrift och om hur produktionen går till på spsm.se:

Vad är 17 a §? Och vad innebär det?

17 a § Upphovsrättslagen anger ett undantag från upphovsrätten. Med stöd av den får SPSM tillgängliggöra texter och bilder i publicerade verk så att personer med funktionsnedsättningar kan ta del av dem.

Hur fungerar en e-bok?

E-böcker finns i olika format. SPSM producerar e-böcker i Textview- och HTML-format. De digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftsläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en punktskriftsläsare ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

SPSM producerar e-böcker i följande format:

  • e-bok i Textview-format
  • e-bok i HTML-format.

Vad är en e-bok i Textview-format?

Textview-böcker används av elever som läser punktskrift digitalt. Du behöver ett särskilt läsprogram som heter Textview. Det finns att ladda ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik.

Vad är en e-bok i HTML-format?

Du läser en e-bok i HTML-format i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. En e-bok i HTML-format kan finnas i versionerna bearbetad text och bild eller obearbetad.

Vad är skillnaden mellan punktskrift i glesskrift och tätskrift?

Läromedel med tryckt punktskrift kan tryckas på två olika sätt. För de som är ovana punktskriftsläsare är det bra om punktskriften är tryckt med dubbelt radavstånd. Det kallas för glesskrift. För de som är mer vana fungerar punktskrift tryckt med enkelt radavstånd, så kallad tätskrift.

Vad är en svartskriftskopia?

För att du ska kunna läsa samma text som eleven läser finns en nedladdningsbar pdf som heter Svartskriftskopia av punktskriftsboken. Där kan du se hur hela boken, sida för sida, är pedagogiskt anpassad.

Pdf:en är en spegling av punktskriftsboken, men i svartskrift, vilket innebär att punktskriftens förtecken för siffror, versaler, stilsorter och liknande återges med svartskriftstecken. Till exempel kommer du att se siffertecknet (p3456) som tecknet #, och versaltecknet (p6) som tecknet _ före bokstaven.

Pdf:en finns att ladda ner i SPSM:s webbutik. Sök på bokens titel och ladda ner pdf:en som heter Svartskriftskopia av punktskriftsboken.

Kan jag köpa anpassade läromedel som privatperson?

Ja, om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda läromedlet i original omfattas du av 17 a § i Upphovsrättslagen. Då går det bra att beställa våra anpassade läromedel i webbutiken.

Varför har ni så långa väntetider?

Produktionen sker i många olika steg. Vi gör tekniska och pedagogiska anpassningar och dessa steg ska kvalitetssäkras. I vissa fall tar vi också fram svällpappersbilder. Att anpassa ett läromedel är nästan som att producera ett nytt material. Alla delar ska fungera för att läsa linjärt och vara anpassade för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Därför tar det tid.

Hur levereras min beställning?

Tryckt punktskrift skickas med vanlig postgång till skolan. De digitala formaten får du tillgång till via ett e-post. Läraranvisningen och Svartskriftskopian måste du själv ladda ner från webbutiken.

Vad ingår i en leverans?

Ett anpassat läromedel från SPSM består av flera olika delar:

  • Boken – i det format och den version du har beställt.
  • Svällpappersbilder – i vissa fall behövs det svällpappersbilder för att ersätta bilder i texten.
  • "Till eleven" – förklarar viktiga förändringar och tillägg i boken för punktskriftsläsaren.
  • Läraranvisning – förklarar skillnaden mellan den tryckta originalboken och den anpassade boken. Du som lärare får pedagogiska och metodiska förslag på hur du kan arbeta med boken. Det kan även ingå tips på hur du kan arbeta med eleven i det specifika ämnet. OBS! Läraranvisningen laddar du ner själv i webbutiken.

Varför frågar ni om eleven ska behålla läromedlet efter avslutad kurs?

Om eleven ska behålla läromedlet så betalar SPSM en avgift till ALIS. Det är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner.

Vad är pedagogisk anpassning?

Pedagogisk anpassning innebär, i detta sammanhang, att bearbeta läromedlets texter, bilder och layout för att elever med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig materialet. Alla grafiska element i boken, som bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om. Innehållet och svårighetsgraden ändras inte.

Målet med pedagogisk anpassning är att eleven med svår synnedsättning eller blindhet ska ha möjlighet att använda samma läromedel som övriga elever i klassen.

Vad är en bildbeskrivning?

En bildbeskrivning är en återgivning av bildens innehåll i ord. En bildbeskrivning ska struktureras i flera steg. Först beskrivs innehållet översiktligt, därefter beskrivs detaljerna och slutligen sammanfattas hela bilden.

Bilder i ett läromedel har oftast ett syfte. Alla bilder behöver inte beskrivas, men de som ger ytterligare information ska förklaras. För en inkluderande lärsituation behöver eleven med svår synnedsättning eller blindhet få tillgång till de bilder som övriga elever kan se.

Bilder som behövs för att lösa uppgifter eller åskådliggöra innehållet brukar vi beskriva. Beskrivningen handlar om det som bilden illustrerar, inte hur själva bilden är gjord.
Schematiska bilder, exempelvis blommans olika delar eller historiska tidslinjer, och bilder på kända byggnader eller personer brukar också beskrivas. Bilder som är ren dekoration beskrivs inte.

Vad är svällpappersbilder och varför behöver man dem?

I många läromedel har bilderna stor betydelse för att kunna förstå och arbeta med boken. Bilderna behöver göras tillgängliga. Beroende på bildens typ och syfte finns olika alternativ.

Ett alternativ är att göra en svällpappersbild. Det är en taktil bild som man avläser med fingerblomman. Bilder som är svåra att beskriva i text men som ändå behövs i sammanhanget, gör vi om till svällpappersbilder. Läromedel i matematik, geografi och naturvetenskapliga ämnen har ofta svällpappersbilder.

Målet med en svällpappersbild är att innehållet i bilden ska läsas taktilt och inte med ögonen. Det betyder att bilden stiliseras och att viktiga delar förstärks.

Eleven behöver stöd av läraren för att kunna läsa en taktil bild. En handledning följer med som förklarar hur du som lärare hjälper eleven att läsa taktila bilder.

Kan jag beställa skönlitterära böcker från er?

Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten gör enbart läromedel. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar med skönlitteratur.

Senast ändrad: 2024-02-07