Frågor och svar om anpassade läromedel

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring anpassade läromedel. Läs gärna mer om hur produktion och leverans går till på våra informationssidor, du når dem via länkarna nedan:

Vad är § 17? Och vad innebär det?

17 § Upphovsrättslagen säger att du får tillgängliggöra texter och bilder så att personer med funktionsnedsättningar kan ta del av dem.

Ur Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:

En person med syn- eller annan läsnedsättning som på grund av detta inte kan ta del av ett offentliggjort verk i form av en bok eller annan skrift, notation eller tillhörande illustration i väsentligen samma utsträckning som en person utan en sådan nedsättning får framställa exemplar av verket i ett för honom eller henne tillgängligt format.

Enligt 17 § Upphovsrättslagen får du med en sådan syn-eller läsnedsättning som anges i lagen under vissa förutsättningar anpassa material för egen användning. Det kan till exempel röra sig om en bok som du behöver anpassa så att du kan ta del av materialet på ett sätt som är tillgängligt för dig. Det material som anpassas enligt 17 § får du bara använda själv. Du får inte dela materialet med andra.

Hur fungerar en e-bok?

E-böcker finns i olika format. SPSM producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en punktskriftsläsare ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

SPSM producerar e-böcker i följande format:

  • e-bok i Textview-format
  • e-bok i HTML-format.

Vad är en e-bok i Textview-format?

Textview-böcker används av elever som läser punktskrift digitalt. Du behöver ett särskilt läsprogram som heter Textview. Det finns att ladda ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik.

Vad är en e-bok i HTML-format?

Du läser en e-bok i HTML-format i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. En e-bok i HTML-format kan finnas i versionerna bearbetad text och bild eller obearbetad.

Vad är skillnaden mellan punktskrift i glesskrift och tätskrift?

Läromedel med tryckt punktskrift kan tryckas på två olika sätt. För de som är ovana punktskriftsläsare är det bra om punktskriften är tryckt med dubbelt radavstånd. Det kallas för glesskrift. För de som är mer vana fungerar punktskrift tryckt med enkelt radavstånd, så kallad tätskrift.

Kan jag köpa anpassade läromedel som privatperson?

Ja, om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda läromedlet i original omfattas du av §17 i Upphovsrättslagen. Då går det bra att beställa våra anpassade läromedel i webbutiken.

Hur gör jag för att göra en nybeställning på ett läromedel?

Du skickar in en ansökan om anpassning av läromedel. Det gör du här i webbutiken, via ett digitalt formulär.

Varför har ni så långa väntetider?

Produktionen sker i många olika steg. Vi gör tekniska och pedagogiska anpassningar och dessa steg ska kvalitetssäkras. I vissa fall tar vi också fram svällpappersbilder. Att anpassa ett läromedel är nästan som att producera ett nytt material. Alla delar ska fungera för att läsa linjärt och vara anpassade för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Därför tar det tid.

Läromedlet jag ansökte om kommer inte att anpassas. Hur går jag vidare eftersom läraren vill ha denna bok?

Se vilka läromedel som finns för elever med synnedsättning i vår webbutik eller läromedelskatalog. Det finns över 2500 läromedel som är anpassade idag och varje år tillkommer cirka 200 läromedel. Det är viktigt att ansökan om anpassning kommer in med god framförhållning till oss. Då kan vi ha en dialog för att få en bra lösning. 

Om det läromedel du ansökte om inte kommer att anpassas kan det bero på flera olika saker. Läromedlet kan vara gammalt och följer då inte den aktuella läroplanen. Boken kan vara bildbaserad. Då är det svårt för eleven att ta till sig innehållet. I vissa fall har vi gjort anpassningar av liknande läromedel. Vi försöker i dessa situationer alltid vägleda vidare till andra alternativ.

Varför frågar ni om eleven ska behålla boken eller om den blir kvar på skolan?

Om eleven ska behålla läromedlet så betalar SPSM en avgift till ALIS. Det är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner. Läs mer på www.alis.org.

Vad är pedagogiska anpassningar?

Pedagogisk anpassning är att bearbeta läromedlets texter, bilder och layout för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Alla grafiska element i boken, som bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om. Innehållet och svårighetsgraden ändras inte.

Målet med pedagogisk anpassning är att eleven med svår synnedsättning eller blindhet ska ha möjlighet att använda samma läromedel som övriga elever i klassen.

Vad är en bildbeskrivning?

En bildbeskrivning är en återgivning av bildens innehåll i ord. En bildbeskrivning ska struktureras i flera steg. Först beskrivs innehållet översiktligt, därefter beskrivs detaljerna och slutligen sammanfattas hela bilden.

Bilder i ett läromedel har oftast ett syfte. Alla bilder behöver inte beskrivas, men de som ger ytterligare information ska förklaras. För en inkluderande lärsituation behöver eleven med svår synnedsättning eller blindhet få tillgång till de bilder som övriga elever kan se.

Bilder som behövs för att lösa uppgifter eller åskådliggöra innehållet brukar vi beskriva. Beskrivningen handlar om det som bilden illustrerar, inte hur själva bilden är gjord. 

Schematiska bilder, exempelvis blommans olika delar eller historiska tidslinjer, och bilder på kända byggnader eller personer brukar också beskrivas. Bilder som är ren dekoration beskrivs inte. 

Vad är svällpappersbilder och varför behöver man dem?

I många läromedel har bilderna stor betydelse för att kunna förstå och arbeta med boken. Bilderna behöver göras tillgängliga. Beroende på bildens typ och syfte finns olika alternativ.

Ett alternativ är att göra en svällpappersbild. Det är en taktil bild som man avläser med fingerblomman. Bilder som är svåra att bildbeskriva men som ändå behövs i sammanhanget, gör vi om till svällpappersbilder. Läromedel i matematik, geografi och naturvetenskapliga ämnen har ofta svällpappersbilder.

Målet med en svällpappersbild är att innehållet i bilden ska läsas taktilt och inte med ögonen. Det betyder att bilden stiliseras och att viktiga delar förstärks.

Eleven behöver stöd av läraren för att kunna läsa en taktil bild. En handledning följer med som förklarar hur läraren hjälper eleven att läsa taktila bilder.

Kan jag beställa skönlitterära böcker från er?

Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten gör enbart läromedel. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar med skönlitteratur. 

Mer information

Här finns information om läromedel till dig som är pedagog och har en elev med synnedsättning eller blindhet.  

Senast ändrad: 2023-02-07