Personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig.

  • Om du är beställande kund i webbutiken behandlar vi uppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer,  samt organisationsuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och leverera din beställning. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats om Avtal med den registrerade.
  • Om du beställer eller ansöker om anpassade läromedel hanterar vi förutom ovan angivna kunduppgifter även personuppgifter om den elev som ska använda läromedlet, såsom namn och funktionsnedsättning. Syftet med denna behandling är att säkerställa att vi uppfyller kraven för anpassning enligt paragraf 17 a i upphovsrättslagen. Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse.
  • Om du är användare av våra webbaserade tjänster som tillhandahålls via inloggning hanterar vi personuppgifter så som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna skapa ett konto och ge dig tillgång till tjänsten/tjänsterna. I vissa av tjänsterna behandlas ytterligare personuppgifter, vilka de är framgår av respektive tjänsts produktinformation. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal.
  • Förutom detta sparar vi tillfälligt IP-adresser i våra serverloggar av säkerhetsskäl. 

I samtliga fall kommer personuppgifterna att sparas så länge de är aktuella för de ändamål de samlats in.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår kundservice, och vid beställning av ny anpassning med den producerande enheten för anpassningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med organisationsnummer 202100-5745 och adress box 1100, 871 29 Härnösand. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via telefon: 010 473 50 00 eller e-post: spsm@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Myndigheten har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta via dataskyddsombud@spsm.se.

Senast ändrad: 2023-01-20