17 a § i upphovsrättslagen

Specialpedagogiska skolmyndigheten producerar anpassningar av förlagsutgivna läromedel  utifrån behov för elever med funktionsnedsättning, med stöd av 2 kapitlet 17 a § i upphovsrättslagen. 

I 17 a § regleras ett undantag som gör det möjligt att framställa exemplar av ett verk så att personer med funktionsnedsättning kan tillgodogöra sig verket. Produkten får endast spridas till personer som behöver det anpassade exemplaret på grund av sin funktionsnedsättning.

När skolor beställer och köper läromedel med anpassningar för utlåning till en elev med funktionsnedsättning, och avser att låta eleven behålla läromedlet, måste Specialpedagogiska skolmyndigheten informeras om detta för att kunna ersätta upphovsmannen enligt 17 c § i ovan nämnda kapitel. På beställningsblanketten frågar vi därför om eleven ska behålla den anpassade boken eller inte.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, riksdagen.se

Allmän information 17 a §

Enligt 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, får SPSM anpassa läromedel och sprida dessa. Läromedel med anpassningar  får inte spridas till vem som helst, utan endast till de personer som enligt upphovsrättslagen har rätt att ta del av dessa anpassade läromedel.

Vilka personer omfattas av 17 a §?

En person som har en syn- eller annan läsnedsättning, och som på grund av nedsättningen inte kan ta del av till exempel ett läromedel i samma utsträckning som en person utan en sådan nedsättning omfattas av lagen. Med syn- eller annan läsnedsättning avses:

  1. en person med blindhet,
  2. en person med en synnedsättning som inte kan förbättras så att synförmågan blir väsentligen likvärdig med synförmågan hos en person som inte har en sådan nedsättning,
  3. en person som har perceptions- eller lässvårigheter, eller
  4. en person som på grund av en fysisk funktionsnedsättning inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa.

Orsaken till att personen inte kan ta del av läromedlet ska bero på funktionsnedsättningen och inget annat. Som exempel kan nämnas att den som har lässvårigheter på grund av dyslexi omfattas av 17 a §. Den som däremot har lässvårigheter på grund av bristande språkkunskaper omfattas inte, eftersom lässvårigheterna då inte har orsakats av en funktionsnedsättning.

Användning för eget bruk

Den som har fått eller köpt ett läromedel med anpassningar i SPSM:s webbutik, får endast använda detta för eget bruk. Läromedlet med anpassningar får aldrig spridas eller delas vidare till någon annan. Läromedlet med anpassningar som har köpts in till en specifik elev får inte användas av en annan person. Om en  annan person behöver samma läromedel ska ett nytt köp från webbutiken ske. Att sprida upphovsrättsskyddat material på ett otillåtet sätt är olagligt.

Enligt upphovsrättslagen är det endast vissa  behöriga organ som får sprida anpassat material enligt 17 a §. SPSM utgör ett sådant behörigt organ. Bestämmelsen finns till för att skydda upphovsrättsinnehavarna och för att SPSM ska kunna betala ut rätt ersättning till dessa.

Senast ändrad: 2023-06-22