Inkluderande undervisning

Illustrerade elever i ett klassrum
Produkttyp: Publikation och rapport
Vad är inkluderande undervisning och hur omsätts den i praktisk handling i skolan? Denna kunskapsöversikt presenterar studier om inkludering och det förs också ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen.

Vad är inkludering och hur går det till? Vilka problem finns när begreppet ska omsättas i skolans praktik? Hur kan man beforska ett så komplext område? De frågorna lyfts i rapporten av författarna Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik.

Skriften både belyser och granskar de studier som presenteras. Som en röd tråd förs ett resonemang kring forskningens tillämpning och relevans för praktiken. Exempel ges på utforskande och kritiska frågor att ställa till texter, vilket ökar möjligheterna att bedöma relevansen de kan ha för den praktik man befinner sig i. På det sättet bidrar skriften både med kunskap som genereras av de studier som presenteras och med en vetenskapsteoretisk introduktion, som kan vara användbar i många sammanhang.

Rapporten hör till myndighetens FoU-skriftserie vänder sig i första hand till skolans praktiker; pedagoger, specialpedagoger, skolledare och även skolpolitiker.

Visa mer

ISBN
9789128009164
Artikelnummer
00458
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
124 sidor