Utmaningar på vägen mot en likvärdig utbildning

Omslag till Utmaningar på vägen mot en likvärdig utbildning.
Produkttyp: Publikation och rapport

I den här rapporten sammanställer vi resultat från olika rapporter och undersökningar, främst publicerade av statliga myndigheter, som relaterar till likvärdig utbildning.

De områden som vi har valt att särskilt belysa i denna rapport är skolans organisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt elevhälsoarbete. Rapporten ska ses och läsas som en orientering som visar på tendenser och möjliga utvecklingsbehov inom dessa tre områden.

På en generell nivå finns det indikationer på att förskolor och skolor behöver utveckla sin organisering och stärka arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsoarbete och jämställdhetsarbete. Arbetet med ökad tillgänglighet och delaktighet för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning behöver också stärkas.

Utifrån den kunskap som vi har tagit del av under arbetet med den här sammanställningen är det tydligt att gruppen barn och unga med funktionsnedsättning är en av de grupper som ställs inför de största utmaningarna i skolan, både när det gäller kunskapsutveckling och sociala relationer. Därför är det av största vikt att fortsätta utveckla en skola som erbjuder goda förutsättningar för hälsa och utbildning, oavsett funktionsförmåga.

Visa mer

ISBN
9789128010252
Artikelnummer
01025
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
23 sidor