Stödjande strukturer

Elever i ett klassrum.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Det finns många kommuner som prövar olika tillvägagångssätt för att elever inom autismspektrumtillstånd ska kunna få sin undervisning i grundskolan.

I en mellanstor kommun i södra Sverige har ledningen tagit beslut om att rikta ett särskilt specialpedagogiskt stöd till elever och lärare i syfte att arbeta för en inkluderande skola.

Med anledning av beslutet om det riktade stödet fick Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet i uppdrag att följa och forskningsanknyta detta utvecklingsarbete.

Ulla Alexandersson, lektor vid institutionen har genomfört en studie där hon följt fyra elever i olika årskurser på två skolor. Den metod som använts har varit deltagande observationer samt intervjuer med klasslärare, specialpedagoger, elevassistenter och rektorer. Dessutom har intervjuer med föräldrar gjorts för att få en bild av elevernas behov ur deras synvinkel samt mer informella samtal med eleverna.

Följande frågeställningar växte fram under diskussion med företrädare för uppdragsgivaren:
• På vilka sätt organiseras och planeras undervisningen och vilka
pedagogiska strategier växer fram?
• Vilka hänsyn tas till behov och individuella förutsättningar?
• Vilket stöd ges och hur?
• Vilka förväntningar har lärare på elevers förmåga och prestation?

Visa mer

ISBN
9789128007726
Artikelnummer
00470
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
60 sidor