Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning - en kunskapssammanställning

Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning omslag.

År 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag inför en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska utföras i samverkan med 23 andra myndigheter varav Specialpedagogiska skolmyndigheten är en. Uppdraget i sin helhet ska rapporteras till regeringen senast den 1 september 2023. Ett första steg i uppdraget var att alla myndigheter kartlade sin egen verk­samhet och sina målgrupper i relation till psykisk hälsa och suicidprevention. Den här kunskapssammanställningen utgör en del av det kartläggningsarbetet.

Enligt nationella undersökningar har barn och elever med funktionsnedsättning oftare psykiska besvär än barn och elever utan funktionsnedsättning. Vi har sammanställt resultat från undersökningar och statistik som gäller barn och elever med funktionsnedsättning, men också särskilt fokuserat på elever med vissa funktionsnedsättningar.

Resultatet av sammanställningen visar att kunskapen om den psykiska hälsan, och hur den tar sig uttryck bland barn och elever med funktionsnedsättning i skolan, många gånger är alltför gene­rell. Vi ser ett behov av mer kunskap om olika grupper av barn och elever med olika funktionsnedsättningar, olika bestämningsfaktorer för psykisk hälsa i utbildningssammanhang och dagsaktuell kunskap om dessa gruppers situation i skolan.

Visa mer

ISBN
9789128010160
Artikelnummer
01016
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
44 sidor