Lika värde nr 3-4, 2019 - Tema: Sällsynta funktionsnedsättningar

Lika värde nr 3-4.
Produkttyp: Tidning

Ingår i serien Lika värde

Det kan vara en utmaning att göra sin verksamhet tillgänglig för ett barn eller en elev med en sällsynt funktionsnedsättning. Men det kan också vara sporrande, för det tvingar oss att tänka nytt och göra annorlunda. I detta nummer av Lika värde kan du läsa om några verksamheter som varit kreativa och hittat lösningar som fungerar.

När Thea började i förskolan hade personalen inga kunskaper om hur de skulle anpassa verksamheten utifrån den synnedsättning som hon har. Men med stöd och kreativitet fungerar nu verksamheten för alla barn i förskolan. I en grundsärskola går en elev som följer grundskolans läroplan. Denna ovanliga lösning utgår från eleven och fungerar bra. En annan ovanlig lösning är att delvis gå i en grundskola och delvis i en teckenspråkig specialskola. Det gör en elev som tappat sitt talspråk.

Kompetensutveckling för all personal runt eleven är helt avgörande för att elever med blindhet ska nå kunskapsmålen. Det framkommer i forskarintervjun med Kim de Verdier som lagt fram sin avhandling vid Stockholms universitet och nu arbetar inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En artikel utanför temadelen handlar om en förskola som med hjälp av ett stödmaterial tagit tag i läroplanens grundpelare: barnets perspektiv, trygga relationer och kommunikation. Läs också om ett kommunövergripande projekt för att göra bild- och symbolstöd till en naturlig del av kommunikationen i skolorna. Du får också ett smakprov på Specialpedagogiska skolmyndighetens forskningsutblickar, där forskare själva får berätta om sina arbeten.

Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00910
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
20 sidor