Fem viktiga punkter angående inkluderande undervisning. Omsätta teori i praktik

Fem viktiga punkter angående inkluderande undervisning. Omsätta teori i praktik.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

I november 2013 anordnade European Agency for Special Needs and Inclusive Education (Agency) en internationell konferens där man förde en öppen debatt om inkluderande undervisning. I debatten deltog alla berörda intressenter: beslutsfattare, forskare och utförare liksom personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Att tala om inkluderande undervisning innebär att man måste tala om skillnader: Hur ska man hantera dessa skillnader på skolorna, i klassrummen och i läroplanerna i allmänhet.

Debatten idag handlar inte längre om vad inkludering är eller varför inkludering är bra. Huvudfrågan är nu istället hur man ska uppnå det. Huvudfrågorna under konferensen var hur man ska kunna komma framåt på nationell nivå, hur man ska implementera rätt policyriktlinjer på regional och lokal nivå och hur lärarna ska göra för att hantera skillnaderna i klassrummen. I detta dokument presenteras fem viktiga punkter angående detta, som lades fram av Agency och som debatterades under konferensen. Deltagarna inbjöds att bidra till och debattera följande fem viktiga punkter:

 Så tidigt som möjligt, Inkluderande undervisning gagnar alla, Personal med hög kompetens, Stödsystem och finansieringsmekanismer, Pålitliga data.

En stor del av det arbete som byrån utfört under de senaste tio åren sammanfattas i dessa fem viktiga punkter, och alla fem rör ytterst relevanta frågor gällande inkluderande undervisning. 

Visa mer

Omfång
41 sidor