Årsredovisning 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

framsida spsm logga
Produkttyp: Publikation och rapport

I årsredovisningen för 2014 kan myndigheten visa en ökning av omfattningen i många delar av verksamheten.

Antalet samverkansmöten med skolhuvudmän har ökat, särskilt med fristående skolhuvudmän. Antalet kursdeltagare har ökat kraftigt, både i kurser vi själva ordnat men framförallt där vi medverkar i andras arrangemang. Vi har en ökad måluppfyllelse i specialskolan när det gäller betygsresultaten hos avgångseleverna. Antalet elever i specialskolan ökar för andra året i rad, liksom antalet elever i förskoleklass och fritidshem och även antalet ansökningar till specialskolan. Trots detta har kostnaderna för undervisningen inte ökat nämnvärt. Inom statsbidragshanteringen har andelen tid som läggs på uppföljning ökat, myndigheten har satsat på att följa upp att bidragen används enligt syftet och kommer målgrupperna tillgodo.

I årsredovisningen beskrivs också myndighetens satsning på specialpedagogiskt stöd via webben, exempelvis utvecklingen av Hitta läromedel. En kraftig ökning av besökare via webben märks, både när det gäller specialpedagogiskt stöd via Frågor och svar, men också unika besökare på vår webbsida. Även vårt tillgänglighetspaket lyfts fram som ett viktigt utvecklingsarbete och ett bra stöd för skolhuvudmännen.

Vi kan också konstatera att vi har blivit fler anställda vid myndigheten och att hela ökningen har skett inom vår kärnverksamhet. Kostnaderna har ökat i år och vi har förbrukat större delen av vårt anslagssparande, mycket beroende på kostnader i samband med att skolor har flyttat under året. Dessa satsningar syftar dock till att kostnadsnivån under kommande år ska minska.Format: A4

Visa mer

Artikelnummer
00582
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
144 sidor